ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР.ДУПНИЦА

Начало / ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР.ДУПНИЦА

ИНФРАСТРУКТУРА НА ДУПНИЦА

Информация за инфраструктурата в гр.Дупница

МАГИСТРАЛА СТРУМА

Транспортна | Енергийна | Водостопанска | СъобщителнаАвтобусни Линии в Дупница

ОБЩЕСТВЕН АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ В ГР.ДУПНИЦА


АВТОБУСНИ ЛИНИИ В ДУПНИЦА

Транспортна инфраструктура в Дупница

Територията на Община Дупница се обслужва преимуществено от автомобилен и железопътен транспорт. От тук преминават международният път Е-79 с дестинация София–Кулата–Солун, както и електрифицираната ж.п.-линия София–Кулата.

Пътните комуникации са класифицирани в два раздела Междуселищни пътища – пътища – І-ви, ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти клас, в които на най-високо ниво на транспортното обслужване е осъществено от международен път Е-79 - Кулата- Благоевград–Дупница–София, като важен транспортен гръбнак за региона е второкласният път Дупница–Кюстендил, които свързва общината с областния център, с Македония и Сърбия, от където се присъединява към пътните артерии за Западна Европа. По междуселищните пътища от Дупница за Самоков, се прави връзката с автомагистралите водещи до Турция.

Улично стопанство в населените места - Дупница и селата. Общата площ на уличната мрежа в община Дупница е 2813,5 хил.кв.м.- 877,5 хил.кв.м в гр.Дупница и 1936 хил.кв.м в 16-те села от общината. Благоустроените с трайни настилки улици са около 669,5 хил.кв.м.

През територията на Общината преминава електрифицираната ж.п. линията София-Кулата, която е една от най-натоварените линии в сраната. От същата линия при гр.Дупница има разклонение за гр.Бобов дол. От гара “Дяково” до гара “Криви дол” дължината на ж.п. линията възлиза на 16,128 км., и коловозно развитие – 2,135 км. Коловозното развитие на гара “Дупница” е 6072 км.

Синя зона в гр.ДупницаЕлектроенергийна система в Дупница

Община Дупница се захранва от една подстанция (“Марек”), с капацитет 80 MGVA, която осигурява ел.захранване с въздушни и подземни, кабелни изводи на всички съществуващи над 240 травопостове. Практически подстанцията осигурява стабилно електрозахранване (20кв) на цялата общината, а чрез 300 трансформатора 110/20кв. се осигурява и необходимата резервна трансформаторна мощност. Към момента се отчита необходимост от нови трафопостове, които да стабилизират напрежението в по-отдалечените райони, с което би могло да се отговори на нуждите на разрастващите се промишлени зони и новоизграждащите се промишлени предприятия. Електрозахранването на територията на община Дупница е изпълнено с преобладаваща част въздушни кабелни линии Н.Н. 220/380в. и по-малка част с поземлена кабелна линия.

Водостопанска система в Дупница

Питейно-битово водоснабдяване. Всички населени места в община Дупница вече са водоснабдени, като за целта се използват 9 водоизточника, една деривация и пет каптажа. През 2007 година град Дупница беше изцяло канализиран, като отпадните води се заустват в главен канализационен колектор и се отвеждат за пречистване в ГПСОВ. Почти половината от селата имат изградена канализационна система, като в 60% от тях канализацията е частична. Предстои пускане в експлоатация на Пречиствателна станция, в която ще се осъществява механично и биохимично очистване на отпадните води.

Хидромелиорации

Хидромелиоративният фонд в община Дупница е изграден в периода 1950-1990 г., предоставен за стопанисване и управление на “Напоителни системи” ЕАД, клон Дупница. Водообезпечаването на обработваемите земи обаче е крайно недостатъчно.

Съобщителна инфраструктура в Дупница

РПС–Дупница ръководи и контролира съобщенията на територията на общината и още пет други общини в съседство. Във всички населени места се предоставят и осъществяват пощенски и куриерски услуги. Самостоятелни пощенски станции има в 10 села и 5 в гр.Дупница.

Далекосъобщения

Само за настоящата 2007 година БТК обявиха над 1 млн.лева инвестиции за модернизиране на съобщителната система. Към момента община Дупница съществуват 11863 стационарни телефонни поста, от които 3800 са цифрови, а останалите близо 8 хиляди са аналогови, от тях почти 700 са с ADSL достъп. Планираното развитие на телекомуникационна мрежа за 2007 г., включва монтиране на мултисервизен възел с капацитет 9000 поста, изграждане на IP възел и други с обща стойност на инвестциите в Дупница приблизително 1 млн.лв. Сред новите услуги, които предлага компанията са премахване на дуплексните постове, предоставяне на възможности за гласови услуги и съобщения, увеличаване на скоростта на електронната интернет мрежа и др. На територията на община Дупница функционира и магистрален оптичен кабел за Гърция и Македония.ПРОЕКТИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ДУПНИЦА

 1. Проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, ОП “Регионално развитие”2007-2013 г.

Продължителност на проекта: 30 месеца, стартира на 23.06.2011 г.- 23.12.2013г.

Описание: Изготвянето на Интегриран план за  градско възстановяване и развитие на гр. Дупница с времеви хоризонт до 2020 год. – има за цел да се разработи дългосрочна програма от мерки, чрез която трайно и устойчиво да се преодолеят високо концентрирани икономически, социални и екологични проблеми на територията на гр. Дупница.;

Стойност на проекта: 402 729 лв.

 

 1. Проект: “Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, ОП “Регионално развитие”2007-2013 г.

Продължителност на проекта:  03.06.2011 г.- 03.06.2013г.

Описание: Проектното предложение“Мерки за предотвратяване на наводненията по река Бистрица в гр. Дупница” е разработено с цел изграждане на инфраструктура за предпазване от наводнения и ограничаване на бреговата ерозия на р. Бистрица в района на гр. Дупница, като участъците на интервенция са ясно дефинирани и свързани помежду си. Трите под-обекта са внимателно подбрани, като изборът е бил насочен от поставените цели и дефинираните целеви групи.

 • Изграждане на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове – под-обект 1 крайбрежна стена след моста на ул. “Андон Величков” и под-обект 2 крайбрежни стени при хотел Рила;
 • Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места – под-обект 3 крайбрежни стени по речния бряг на р. Бистрица в Крайградски Парк Рила.

 

Стойност на проекта: 955 828 лв.

 

 1. 3. Проект: “Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница” схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, ОП “Регионално развитие”2007-2013 г.

Продължителност на проекта: 16.07.2010 г.- 12.09.2012г.

Описание: Проектното предложение “Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница” цели да се подобри физическата и жизнената среда в гр. Дупница чрез облагородяване на Централна градска част и широкия център, като предпоставка за устойчиво икономическо и социално развитие.

Обектите, обхванати от проектното предложение са разположени в Централната градска част на гр. Дупница.

Стойност на проекта: 2 662 763 лв.

 

 1. Проект “Реконструкция и рехабилитация на извън регулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 16.09.2008 г. -  03.02.2015 г.

Описание: Да се подобри достъпността и мобилността в Община Дупница чрез реконструкция и рехабилитация на извън регулационните отсечки от общинските пътища KNL – 1061 Дупница – Бистрица /1 500м./, KNL – 1056 Дупница – Яхиново /900м./, KNL – 3063 Дяково – Кременик /1 800м./, KNL – 2058 Дупница – Баланово /1 300м./.

Стойност на проекта: 4 158 758 лв.

 

 1. Проект “Укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 05.02.2010 г. - 29.09.2012

Описание: Проекта цели осигуряване на защита на живота и имуществото на гражданите, чрез укрепване на свлачища в с.Червен брег, Община Дупница.

Стойност на проекта: 413 378 лв

 

 1. Проект “Да посрещнем предизвикателствата на новия свят” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 03.09.2010 г. - 03.09.2012 г.

Описание: Да се подобри и модернизира образователната инфраструктура в ареала на гр.Дупница, допринасяща за неговото устойчиво развитие.

Доставка и монтаж на оборудване за класните стаи, занималните и помещенията в ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, Гимназия “Христо Ботев”, ЦДГ “Калина”, ДЯ “Пролет”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Детелина”- гр.Дупница
4. Етап ІV. Сертифициране на сградите на ОУ “Св.св.Кирил и Методий”, ОУ “Неофит Рилски”, Гимназия “Христо Ботев”, ЦДГ “Калина”, ДЯ “Пролет”, ОДЗ “Слънце” и ЦДГ “Детелина”- гр.Дупница.

Стойност на проекта: 3 532 629 лв.

 

 1. Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница” ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 28.12.2011 г. - 28.12.2013 г.

Описание: Проектното предложение „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Дупница“ е разработено в съответствие с основна цел на операцията - осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Стойност на проекта: 650 850 лв

 

 1. Проект "Дом за всеки" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 28.06.2012 г. - 18.07.2015 г.

Описание: Общата цел на проект „Дом за всеки” е да се изгради нов сграден фонд в Община Дупница, който да позволи настаняването и подобряването на жилищните условия на уязвими групи от територията на населеното място и общо повишаване на качеството на градската среда.

Стойност на проекта: 6 397 756 лв.

 

 1. Проект „Туристически район "Рила" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 20.02.2013 г. - 20.02.2015 г.

Описание: Основна цел: Да се развие устойчив конкурентоспособен туристически продукт, популяризиращ природното, културното и историческото наследство на общините Дупница, Бобошево и Рила.

Стойност на проекта:  453 815 лв

 

 1. Проект Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие в община Дупница "Фестивал на театралното и филмово изкуство - Невена Коканова" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 23.04.2013 г. - 23.04.2015 г.

Описание: Отключване на потенциала за творчество и развитие на иновативни форми на културния живот в община Дупница като катализатор на устойчивото и интегрирано социално-икономическо развитие в агломерационния ареал.

Стойност на проекта: 426 765 лв.

 

 1. Проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона гр. Дупница “ ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 20.05.2013 г. - 16.10.2015 г.

Описание: Повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Дупница, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата и жизнена среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие и опазване качеството на околната среда.

Стойност на проекта: 6 045 000 лв.

 

 1. Проект "Проектиране на обекти от ИПГВР на гр. Дупница - в подкрепа за следващия програмен период" ОП “Регионално развитие”

Продължителност на проекта: 31.10.2013 г. - 30.06.2015 г.

Описание: Общата цел на настоящото проектно предложение е в пълен синхрон с основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", а именно укрепване на капацитета на Община Дупница за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма за "Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г. и постигане на максимална готовност за усвояване на финансовите ресурси по структурните фондове.

 Стойност на проекта: 523 563 лв

  Контакт с нас
  Dupnitsa.NET

ОнЛайн Бизнес Каталог

Mail : info@dupnitsa.net
Support Time : 9:30 AM - 5:00 PM

За Нас

Дупница - Вашият Интернет Портал

Карта на сайта
Покажи карта на сайта Tyxo.bg counter
  Въведение

Дупница, Онлайн Бизнес Каталог на фирмите в Дупница. Дупница Обяви, Дупница Новини, Информация за Дупница, Скоро и друга полезна инфромация за Дупница.