ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В ГР.ДУПНИЦА

Начало / ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В ГР.ДУПНИЦА

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В ДУПНИЦА

Информация за природните ресурси на гр.ДупницаОбщина Дупница е разположена в югозападната част на България, по долината на р.Струма.Тук се пресичат пътищата от Солун за София и от Адриатика за Истанбул. Територията на Община Дупница е 359 км² или 0.32 % от територията на Република България.Средната надморска височина е 946.3 м. На изток Община Дупница граничи с Общините Сапарева баня и Самоков, на запад с Община Бобов дол , на север с Община Радомир и на юг с Общините Рила и Бобошево.

Релеф: Цялата Община има планински и полупланински релеф.На югоизток се издига северозападния дял на Рила планина, на североизтон- Верила планина и на запад – Коневската планина.В зависимост от релефа ниската част на покрайнината се разделя на три части : - Горно Дупнишко поле- обхваща североизточната част на Общината. - Разметаница - западната част на Общината, оградена с Конявска и - Долно Дупнишко поле- заема югозападната част на Общината, която се разширява по р.Струма и долините и притоци на р.Джерман и Рилска река. В тектонско отношение районът представлява грабен , запълнен от палеогенски, плиоценски и квартернерни обложки.Скалната покривка на територията на Община Дупница се характеризира с високо кристални гнайси и амфиболити с палеозойска възраст.Свлачища се срещат по долния бряг на р.Джерман. В сеизмично отношение територията попада в сеизмична зона VІІ, VІІІ и ІХ степен за периода на сътресимост съответно за 100,250 и 1000 години (според сеизмичното райониране на България от 1997г.).

Климат: Климатът на Община Дупница е умерено-континентален с известно средиземноморско влияние, което навлиза по долината на р.Струма, посредством р.Джерман.Средната годишна температура е 10.6° С. Най–топлият месец е юли, а най-студения – януари.Максималната температура е 39.8°С , а минималната 26.7° С и средната годишна температура за района 12° С , която се дължи на почти постоянния отточен вятър по долината на р.Джерман . Средното годишно количество на валежите е 656 мм , при пролетен максимум – 181 мм и зимен минимум – 134 мм. Относителната влажност на въздуха е средно 69% .Преобладават източните и южните ветрове ,със средна скорост 4.8 м/сек. , като 283 дни в годината са без вятър.

Води: Община Дупница разполага с разнообразни водни ресурси. Първостепенно значение имат повърхностните води.Най – голямата река , която протича през Дупнишката котловина е р.Струма. За водния баланс от значение са и реките Джерман , Бистрица, Отовица, Джубрена, Тополница и Горица. Питейно – битовото водоснабдяване се подпомага от язовир “Дяково”. Подземното водно богатство на Община Дупница се формира от няколко минерални извори в гр.Дупница, с.Крайни дол и с.Палатово. До момента ,обаче , те не са изследвани , не са доказани техните качества и реално не се експлоатират.

Полезни изкопаеми: Община Дупница е бедна на минерални суровини.В ограничени количества са застъпени : пясъци и чакъли за бетон (с.Крайници), глини за тухли (с.Яхиново) и долмити, като огнеупорна суровина (с.Делян).

Почвена покривка: Разнообразният релеф, климат, растителност, почвообразуваща скала и други условия обуславят наличието на разнородна почвена покривка на територията на Общината. Почвите, които имат значение за агротехнически и План за развитие на Община Дупница 2005-2013 г. мелиоративни мероприятия са : алувиално – ливадни , канелени горски и кафяви горски. Растителен , животински свят и защитени природни територии: На територията на Община Дупница попадат част от Национален парк “Рила”. Най- близко разположеният резерват до гр.Дупница е “Скакавица” (в землището на гр.Сапарева баня), отличаващ се с вековен беломуров горски масив. 22 % от територията на Община Дупница за заети от гори.Срещат се гори от мъждрян, примесени на места от габър и мезофитни тревни формации (ливади), смесени гори от мизийски бук , габър, липа и бял бор. Храстовите ценози са представени от обикновена шипка, глог, дрян, леска, смрадлика, ракита, калина и др. , а тревистите - от бял равнец, пелин, зайча сянка, паричка, змийско мляко, очанка, ягода,еньовче, тинтява, здравец и други. Фауната се характеризира с представители на видовете влечуги, птици, земноводни и бозайници, характерни за умерено-континенталния нлиматичен пояс.

Изводи: 1. Община Дупница има изключително благоприятно геостратегическо положение. 2. Релефът на Общината е планински и полупланински. 3. Територията на Община Дупница попада в зоната на VІІ, VІІІ и ІХ сеизмична степен. Този факт трябва да бъде съблюдаван при проектирането и строителството на различни сгради и съоръжения. 4. Като цяло територията на Общината се характеризира със сравнително слаба гъстота на речната мрежа и неравномерно разпределение на водните ресурси. 5. Неизследвани и неусвоени минерални води. 6. Въпреки значителната надморска височина Дупнишката община има мека зима и топло лято. 7. Общото състояние на почвите в Общината е добро. Подходяща почвена покривка за развитие на агротехнически и мелиоративни мероприятия, за отглеждане на тютюн, зърнено-фуражни култури, зеленчуци и други. 8. Във високите части на Община Дупница и по поречията на реките основният проблем на почвите е свързан с ерозията и излужването. 9. Богато биологично разнообразие , което трябва да бъде запазено не само заради изчезването на определени видове, но и за да се избегне намалението на продуктивността, причинена от лошо функциониращи екосистеми. 10. От екологична гледна точка в района на Община Дупница компонентите на природната среда са относително запазени и може да бъде причислена към екологичночистите територии.

  Контакт с нас
  Dupnitsa.NET

ОнЛайн Бизнес Каталог

Mail : info@dupnitsa.net
Support Time : 9:30 AM - 5:00 PM

За Нас

Дупница - Вашият Интернет Портал

Карта на сайта
Покажи карта на сайта Tyxo.bg counter
  Въведение

Дупница, Онлайн Бизнес Каталог на фирмите в Дупница. Дупница Обяви, Дупница Новини, Информация за Дупница, Скоро и друга полезна инфромация за Дупница.